Osmislili smo pravila Pipl online panela da maksimalno zaštitimo sve učesnike. Pročitajte ih i brzo i lako se registrujte na Pipl!

(a) Plum Mark d.o.o. (u daljem tekstu: “Plum Mark”) sprovodi istraživanje tržišta putem online panela “Pipl” (u daljem tekstu „Panel“) na internet stranici www.pipl.rs. Ova usluga omogućava članovima Panela da učestvuju u anketama za istraživanje javnog mnjenja i/ili tržišta.

(b) Svojstvo člana Panela stiče se postupkom registracije. Članstvo u panelu je besplatno. Članovima Panela povremeno se šalju pozivnice za učešće u web anketamaa svaki popunjeni upitnik članu donosi bodove koji se upisuju na njegov nalog na Panelu. Bodovi se mogu zameniti za novac ili poklon vaučere.

(c) Članovi Panela nisu obavezni da učestvuju u anketama za koje dobijaju pozivnice i svaki član sam odlučuje da li želi da učestvuje.

(d) Svi lični i ostali podaci o članovima podležu odredbama o zaštiti poverljivosti podataka i ne prosleđuju se trećim licima.

(e) Kada Plum Mark sprovodi anketiranje članova za potrebe naručioca, upitnike koje članovi popune prosleđuje naručiocu u anonimnom obliku.

(a) Jezici koji se koriste u ugovorima, porudžbinama i poslovnim transakcijama su srpski i engleski.

(b) Samim činom registracije članovi prihvataju obavezujuće Uslove korišćenja (u daljem tekstu: “UK”) što znači da UK nadalje regulišu odnose između Plum Mark i članova Pipl online panela. Verzija UK koja se u svakom trenutku može naći na linku Uslovi krorišćenja je jedina važeća i obavezujuća verzija uslova korišćenja.

(a) Da bi mogao da učestvuje u web anketama Plum Mark-a član treba da zadovolji sledeće uslove:

 • da prihvati važeće Uslove korišćenja;
 • da ima stalno mesto prebivališta u Republici Srbiji
 • da ima najmanje 15 godina starosti i ponuđenu uslugu Panela ne koriste u poslovne svrhe;
 • ne sme na svom nalogu da ostavlja lažne podatke neophodne za sticanje svojstva člana i za učešće u web anketama;
 • sme da se registruje samo jednom na Panel; i
 • ne sme da prenosi članstvo u Panelu na treća lica nakon registracije.

(b) Član je dužan da savesno pruža tačne informacije. Član ne sme namerno da daje netačne odgovore u anketama.

(c) Ako član prilikom registracije navede lažne podatke o sebi ili ako se više puta registruje sa dve ili više različitih
e-mail adresa, ili ukoliko svoju lozinku prosledi trećim licima, Plum Mark zadržava pravo da odmah raskine ugovor sa tim članom i/ili da isključi tog člana iz učešća u web anketama. Plum Mark takođe zadržava pravo da poništi sve bodove/zaradu koju je taj član do tog trenutka ostvario, kao i pravo da zahteva nadoknadu štete i da pokrene sudski postupak protiv tog člana.

(a) Plum Mark zadržava pravo da ne odobri članstvo i nakon izvršene registracije.

(b) Plum Mark zadržava isključivo pravo da izvrši selekciju članova koji će biti pozvani da učestvuju u internet anketama. Ukoliko je broj članova koji ispunjavaju demografske karakteristike potrebne za određenu anketu veći u odnosu na potrebe, učesnici će biti izabrani slučajnim uzorkovanjem. Član nema pravo da zahteva da učestvuje u minimalnom broju anketa u određenom vremenskom periodu.

(c) Pozivnice za učešće u web anketama su namenjene lično članu kome su poslate.
Članovima je strogo zabranjeno da omoguće trećim licima da koriste ove pozivnice i/ili učestvuju u web anketama u njihovo ime.

(a) Učlanjenjem u Panel, član ne stiče ni obavezu ni pravo da učestvuje u web anketama. Međutim, članovi imaju pravo da učestvuju u određenoj web anketi ukoliko su pozvani da učestvuju.

(b) Član može u bilo kom trenutku da prekine popunjavanje upitnika tokom trajanja web ankete. Član takođe ima mogućnost da popunjavanje upitnika nastavi naknadno.

(c) Član se obavezuje da neće pohranjivati informacije do kojih je došao putem anketa (izuzetak su podaci u keš memoriji), odnosno da ih neće ustupati trećim licima.

(a) Za svaku anketu koja je u celini popunjena, član ostvaruje zaradu / dobija bodove koji se knjiže na njegov/njen račun i koje  može da unovči ili zameni za poklon vaučere, kada osvoji minimalni predviđeni broj bodova.

(b) Zarada se ostvaruje / Bodovi se dodeljuju u sledećim slučajevima:

 •  za svaku kompletiranu anketu
 •  za učešće u drugim specijalnim akcijama Plum Mark-a.

(d) Zaradu / Broj bodova koji se dodeljuje za svaku anketu određuje Plum Mark, u zavisnosti od vrste, trajanja i složenosti ankete. Broj bodova koji se dodeljuje za određenu anketu isti je za sve učesnike i jasno je naznačen u pozivnici za učešće u anketi.

(e) Zarada / Broj bodova koji je već dodeljen članu, ili broj anketa koje je član već popunio nema nikakvog uticaja prilikom izbora učesnika od strane Plum Mark-a.

(f) Važeća pravila za konverziju zarade / bodova u dinarsku protivvrednost nalaze se na  Uslovi krorišćenja. U slučaju promene URL-a, Plum Mark je dužan da o nastaloj promeni blagovremeno obavesti članove Panela.

(g) Da bi se izbegle zloupotrebe prilikom ostvarivanja zarade / prikupljanja bodova, kao i da bi se obezbedio integritet Panela, Plum Mark neće isplaćivati bodove članovima koji su dali lažnu izjavu o zemlji prebivališta. Ukoliko je adresa za uplatu novčane protivvrednosti zarade / bodova u drugoj zemlji koju u svom profilu niste naveli kao svoju zemlju prebivališta, zadržavamo pravo da poništimo Vašu zaradu /  bodove i ne izvršimo uplatu.

(a) Kada zaradi 1500 dinara ili prikupi 1500 ili više bodova, član može da zahteva zamenu bodova za poklon vaučere ili novac. 1500 bodova ekvivalentno je iznosu od 1.500,00 dinara (1 bod = 1 dinar). Izdavanje poklon vaučera ili zamena ostvarenje zarade / prikupljenih bodova za novac u vrednosti manjoj od 1.500,00 dinara nije moguće zbog pratećih troškova administrativne procedure. Član će poklon vaučer ili uplatu novca na svoj račun dobiti najkasnije u roku od mesec dana od datuma kada je izvršio prijavu da je zaradio 1500 dinara / osvojio više od 1500 bodova.

(b) Plum Mark zadržava pravo da s vremena na vreme ažurira ili menja obračunski sistem za konverziju bodova. Članovi će blagovremeno biti obavešteni o svim eventualnim izmenama i dopunama ovog sistema, pre nego što iste stupe na snagu. Takođe, sve promene će biti objavljene na www.pipl.rs/pravila.

(c) Evidenciju o trenutnom bodovnom stanju / visini ostvarene zarade članovi mogu da prate preko svog naloga (Moj panel) kojem pristupaju stranice www.pipl.rs/moj-pipl-panel. Potrebno je da član upiše svoj user name i password i moći će da pristupi svom panelu. Plum Mark ne garantuje za tačnost ovih podataka, ali se obavezuje da će uložiti razumne napore da evidencija o istima bude korektna i ažurna. Član je dužan da sve eventualne reklamacije i zahteve za ispravkama u pisanoj formi dostavi Plum Mark-u (elektronska pošta, faks, dopis). Pravo na žalbu se ne uvažava.

(a) Ukoliko član u roku od dve godine od datuma poslednjeg upisa bonus bodova na račun tog člana u Panelu ne iskoristi bodove, oni prestaju da važe. Nakon isteka ovog roka, članovi nemaju pravo da traže da isplatu novčane protiv-vrednosti bodova, odnosno poklon vaučere.

(b) U slučaju kada se član odjavi iz članstva (videti član 13.a), neiskorišćeni bodovi prestaju da važe u roku od četrnaest (14) dana od prijema obaveštenja o odjavi člana od strane Plum Mark-a.

(c) Ukoliko Plum Mark isključi člana iz nekog važnog razloga, kao što je kršenje odredbi iz člana 13.c), Plum Mark zadržava pravo da momentalno poništi sve neiskorišćene bodove koji su prethodno dodeljeni tom članu.

(d)  Ako je član naveo netačnu e-mail adresu, ili je blokirao prijem e-mail poruka na tu adresu, ili slanje elektronskih poruka nije moguće iz nekih drugih razloga, član će biti isključen iz članstva a njegov nalog poništen (videti član 13), zajedno sa svim bodovima koji se nalaze na računu tog člana.

(a) Plum Mark pridaje veliku značaj privatnosti svakog člana i daje apsolutni prioritet zaštiti ličnih i osetljivih podataka svojih članova. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka članova vrši se u skladu sa smernicama domaćeg Zakona o zaštiti podataka. Isto tako, Plum Mark podleže strogim propisima poslovnog kodeksa Evropskog društva za istraživanje javnog mnjenja i tržišta (European Society for Opinion and Marketing Research – ESOMAR).

(b Plum Mark se obavezuje da lične i kontakt podatke članova neće prosleđivati odnosno prodavati trećim licima. Podaci o članovima biće korišćeni isključivo za potrebe web anketa, i to na način predviđen ovim Uslovima korišćenja: Sve podatke, uključujući i lične podatke članova, Plum Mark će koristiti isključivo za realizaciju svojih poslovnih ciljeva, a isti će biti dostupni samo zaposlenima Plum Mark-a i ni pod kojim uslovima se neće prosleđivati trećim licima.

(c) U skladu sa ovim Uslovima, Plum Mark će koristiti podatke isključivo u sledeće svrhe:

 •  da bi među članovima odabrao odgovarajuće učesnike za potrebe pojedinačnih anketa,
 •  da bi članovima slao pozivnice za učešće u web anketama, i
 • da bi članove obavestio o postojećim akcijama ili drugim nagradama koje se dodeljuju za dobrovoljno učešće u nagradnim igrama koje organizuje Plum Mark.

(d) Sve informacije koje je član dao prilikom registracije, odnosno naknadnog ažuriranja svog profila, ili u okviru web anketa, tretiraće se kao strogo poverljive i biće anonimne, drugim rečima u obradi rezultata ankete, neće se koristiti lični podaci članova.

(e Kada Plum Mark sprovodi istraživanje za naručioce, ti naručioci će dobijati isključivo anonimne podatke o rezultatima ankete, a nikada lične podatke članova.

(f) U slučaju prekida članstva, svi lični podaci se neopozivo brišu u roku od 60 (šezdeset) dana od prekida članstva.

(g) Podaci o adresama koji se navode prilikom registracije, uporediće se sa javnim bazama podataka i po potrebi biće dopunjeni.

(a) Plum Mark preuzima odgovornost isključivo za štetu koja je prouzrokovana grubim nemarom ili namerno, a isključuje bilo kakvu odgovornost za običan nemar. Plum Mark nije odgovoran ni za tehničke greške koje nisu u nadležnosti Plum Mark-a, ni za štetu prouzrokovanu delovanjem više sile ili drugih nepredviđenih okolnosti, kao što je šteta prouzrokovana delovanjem trećih lica. Plum Mark zadržava pravo da iz internih razloga prekine pružanje usluga na određen vremenski period, npr. zbog održavanja sistema. U slučaju takvih prekida, članovi nemaju pravo da traže nadoknadu štete od Plum Mark-a. Plum Mark ne snosi odgovornost za posrednu i neposrednu štetu, gubitak prihoda, gubitak dividendi ili drugu štetu nastalu kao posledica potraživanja trećih lica.

(b) Prilikom sprovođenja web ankete po nalogu klijenta, u kojima učestvuju članovi Panela, Plum Mark ne snosi odgovornost za informacije koje taj klijent zahteva. Čim Plum Mark sazna da anketa eventualno sadrži nezakonit sadržaj, neće dalje prihvatati naloge tog klijenta, obustaviće već započete ankete i odmah ih ukloniti sa Panela, i poništiti odgovore dobijene od članova koji su učestvovali u takvoj anketi.

(c) Garancije su podložne važećim zakonskim odredbama.

(a) Ankete i upitnici upućeni članovima, kao i sadržaj istih, zaštićeni su zakonom. Pohranjivanje, umnožavanje, obrada ili izmena sadržaja objavljenih na internet stranici Panela kao i obelodanjivanje odnosno dostavljanje tih sadržaja trećim licima ili javnosti, u celini ili delimično, nije dozvoljeno i podleže prethodnoj pisanoj saglasnosti Plum Mark-a.

(b) Umnožavanje sadržaja koje je Plum Mark objavio na Panelu, osim anketa, dozvoljeno je isključivo za lične potrebe, pod uslovom da se poštuju autorska prava Plum Mark-a navođenjem izvora. Izričito je zabranjeno umnožavanje ovih sadržaja za komercijalnu upotrebu, kao i umnožavanje, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodne saglasnosti Plum Mark-a. Dozvola se može tražiti na info@pipl.rs. Svako odstupanje od odredbi iz člana 13(a) i 13(b) rezultiraće trenutnim isključivanje člana iz članstva Panela i poništavanjem njegovih bodova.

(a) Članstvo u Panelu je besplatno i nije vremenski ograničeno. Članovi mogu da se odjave iz članstva u svakom trenutku tako što će poslati poruku Plum Mark-u na e-mail adresu: brisanje@pipl.rs. Odjava stupa na snagu odmah po prijemu poruke od strane Plum Mark-a. Plum Mark zatim odjavljuje člana sa Panela i od tog trenutka član više ne dobija pozivnice za učešće u web anketama. Lični podaci koji je član dao Plum Mark-u brišu se u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prestanka članstva.

(b) Član može da iskoristi svoje bodove u roku od 14 (četrnaest) dana od prekida članstva. Svi bodovi koje član nije iskoristio u tom roku prestaju da važe u skladu sa Uslovima korišćenja.

(c) U svakom trenutku Plum Mark može da isključi člana iz Panela iz osnovanog razloga, na primer kod osnovane sumnje da je član prekršio Uslove korišćenja, sa trenutnim dejstvom, slanjem pisanog obaveštenja putem pošte, faksa ili elektronske pošte. Rezultati ankete u kojoj taj član učestvuje u tom trenutku u takvim slučajevima se poništavaju. Plum Mark takođe zadržava pravo da poništi sve bonus bodove koje je taj član do tog trenutka prikupio koji mu još nisu isplaćeni. Plum Mark zadržava pravo da traži nadoknadu štete od tog člana. Lični podaci tog člana biće neopozivo izbrisani u roku od 60 (šezdeset) dana od prestanka članstva.

(d) Ako dođe do prestanka članstva, isti član može ponovo da se registruje tek nakon isteka perioda zabrane od dva meseca.

(a) Članovi se putem elektronske pošte obaveštavaju o izmenama i dopunama Uslova korišćenja pre nego što isti stupe na snagu. Smatraće se da je član prihvatio izmene i dopune Uslova korišćenja ako u roku od 14 dana od prijema pisanog obaveštenja kojim Plum Mark obaveštava člana o tačnom sadržaju izmenjenih i dopunjenih Uslova korišćenja, ne uputi pisanu žalbu.

(b) Pisana žalba na izmene i dopune mora bude dostavljena Plum Mark-u u roku od četrnaest (14) dana. Ako Plum Mark nije primio takvu žalbu u navedenom roku, izmenenjeni i dopunjeni Uslovi korišćenja stupaju na snagu na dan nakon datuma isteka ovog roka. Plum Mark će potvrditi prijem žalbe člana putem elektronske pošte, što će za posledicu imati trenutni raskid ugovora i članstva.

(a) U slučaju spora između člana i Plum Mark-a, utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Nišu, Srbija.